Obchodné podmienky

Úvod Informácie ObjednávkyObchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou GEOREN EUROPE s.r.o., so sídlom Muškátová 12, 900 21, Svätý Jur IČO 44 046 146,  (ďalej len "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.simishop.sk (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom eshopu www.simishop.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu, cenu tohto tovaru a platobnú metódu zvolenú kupujúcim, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

1.6 Všetky predávané výrobky sú nové, nezávadné a s riadnou dobou použiteľnosti. Výrobky so skrátenou dobou použiteľnosti, otvorené, alebo poškodené, sú riadne označené v popise produktu.

 

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

 

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou GEOREN EUROPE, s.r.o.

 

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

 

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
 • v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď prevezme tovar. Prevzatia tovaru v termíne sa rozumie osobným doručením na prevzatie pracovníkom prevádzkovateľa e-shopu, alebo dôkazným podaním poštovému doručovateľovi. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

Na tento účel môžete vyplniť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, od zmluvy alebo nám môžete napísať akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky na adresu reklamacie@simishop.sk .

Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme (napríklad e-mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci má právo v súlade s týmito obchodnými podmienkami odstúpiť od kúpnej zmluvy do 90 dní v prípade ak je takto produkt jasne označený, na ktorý sa vzťahuje predĺžená možnosť pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.  V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru (viď nižšie) bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil bez poštovného a balného. V prípade, ak objednávka obsahuje viac ako jednu položku, možnosť odstúpiť od zmluvy sa vzťahuje len na jasne označený jeden alebo viac produktov. Na ostatné položky sa vzťahuje zákonná možnosť odstúpenia od zmluvy.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

 • kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
 • ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
 1. Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
 2. Tovar nesmie byť použitý
 3. Tovar musí byť nepoškodený
 4. Obal výrobku nesmie byť mechanicky poškodený ani otvorený na použitie.
 5. Tovar určený pre osobnú spotrebu je možné vrátiť výhradne v pôvodnom obale bez poškodenia vonkajšieho, alebo vnútorného obalu, ako aj bez porušenia bezpečnostného uzáveru.
 6. Tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
 7. Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar zasielajte na adresu: GEOREN EUROPE, s.r.o. Muškátová 12, 900 21, Svätý Jur. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime platbu za objednaný tovar v plnej výške kúpnej ceny bez nákladov na doručenie k Vám, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená spôsobom bezhotovostného prevodu na Vami uvedený účet  v odstúpení od zmluvy do ktorejkoľvek banky na Slovensku, alebo je možné použiť po vzájomnom potvrdení rovnaký spôsob aký ste použili pri Vašej platbe,  a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade akéhokoľvek vrátenia tovaru zo strany zákazníka v rozpore s Obchodnými podmienkami alebo aj v prípade neuznanej reklamácie, alebo v prípade opätovného zaslania tovaru alebo zaslania tovaru po vykonaní po-záručnej opravy alebo v inom obdobnom prípade, si môžete prevziať Váš tovar osobne, alebo poštou (za úhradu), a to vždy podľa vzájomného dohovoru zachyteného v mailovej komunikácii. Dohodnutý spôsob vrátenia tovaru považovaný za vzájomne odsúhlasený je taký, ktorý vyhovuje obom stranám. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, platí spôsob osobného prevzatia vždy v stredu medzi 8.30 a 9.00 hod. na adrese sídla spoločnosti prevádzkovateľa e-shopu.

 

4.3 Záruka vrátenia peňazí

Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) sa účtuje poštovné a balné.

 

5. Cenové podmienky

5.1 Všetky ceny na eshope www.simishop.sk sú uvedené vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné. Prevádzkovateľ obchodu je platcom DPH.

 

5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6.

 

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

 

6. Poštovné a balné

6.1 Spoločnosť GEOREN EUROPE, s.r.o. si balné neúčtuje. 

 

6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po všetkých zľavách a to nasledovne:

 

6.3 Pri osobnom odbere na základe dohodnutého termínu odberu poštovné neúčtujeme. Osobný odber je možný na adrese sídla spoločnosti  GEOREN EUROPE s.r.o, Muškátová 12, 900 21 Svätý Jur (po telefonickom alebo písomnom overení dostupnosti tovaru na sklade: 0917 901 111, 02 / +421 917 900 999, info@simishop.sk ).

Osobný odber: pracovné dni o 8.30 - 15.00, alebo aj v inom čase po vzájomnom telefonickom, alebo mailovom potvrdení

6.4 Tovar je zasielaný v rámci Slovenskej Repuliky. Cena poštovného sa riadi tarifami Slovenskej pošty, v prípade zvolenia tejto formy dopravy zákazníkom (Balík na adresu a Doporučená zásielka).

 

Nakoľko sa snažíme o neustále zlepšovanie a pre vás čo najpohodlnejší spôsob doručenia, tovar zasielame aj prostredníctvom ZÁSIELKOVNE. 

Pri objednávke do 29€ je cena za prepravu prostredníctvom Zásielkovne 2€ s DPH.

Pri objednávke nad 29€ je cena dopravy prostredníctvom Zásielkovne 0€.

 

 

6.6. Pri objednávke nad 29 € je poštovné 0 € zasielaním prostredníctvom Slovenskej pošty. Pri doprave kuriérom účtujeme rozdiel z ceny medzi cenou kuriéra a najlacnejšou variantou.


6.7 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

 

6.8 Balné účtujeme vo výške 3 EUR bez DPH na znovuzaslaný tovar, pre tovar bez pôvodného obalu po vykonaní záručného servisu a pre tovar po vykonaní pozáručného servisu. Ku cene balného bude pripočítaná cena doručenia podľa cenníka poskytovateľa doručovateľských služieb.


6.9 Cena doručenia mimo SR viď. bod 8.7

 

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Platbu je možné uskutočniť prostredníctvom platobnej brány 24pay, prostredníctvom nasledovných platobných metód:  

a)      Platba kartou

b)      Okamžitá platba/ internet banking

 

7.2 Jednorazovým bankovým prevodom z účtu zákazníka na bankové spojenie spoločnosti GEOREN EUROPE, s.r.o. uvedené v mailovej notifikácií.

 

7.3 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte.

 

7.4 Hotovostne v sídle spoločnosti na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu.

 

7.5 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

 

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, v zásade však do troch pracovných dní, pokiaľ je tovar skladom. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.O termíne dodávky informujeme zákazníkov e-mailom, alebo telefónom. Pri platbe vopred bankovým prevodom zasielame tovar po pripísaní platby na náš účet.

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Daňový doklad je v zásade zasielaný elektronicky, môže byť však priložený k zásielke. 

 

8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti GEOREN EUROPE, s.r.o. po vzájomnej dohode.

 

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

8.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.

 

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti GEOREN EUROPE, s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti GEOREN EUROPE, s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

 • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak ho nebude možné vymeniť)
 • či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
 • či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

 

9.4 Zákazník je povinný dodaný tovar skontrolovať a o prípadných nedostatkoch bezodkladne informovať predávajúceho. Oznámenie o nedostatkoch posielajte e-mailom na našu info@georen.eu, alebo telefonujte na čísla 0917 901 111, 02 / +421 917 900 999. O postupe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať najneskôr do troch pracovných dní od obdržania Vášho oznámenia.

 

9.5 Ak je zásielka viditeľne poškodená, neprevezmite ju  a okamžite nás kontaktujte.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

GEOREN EUROPE, s.r.o.

Muškátová 12

900 21 Svätý Jur

 

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.simishop.sk

10.1 Spoločnosť GEOREN EUROPE, s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.simishop.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 

10.2 Spoločnosť GEOREN EUROPE, s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

 

10.3. Spoločnosť GEOREN EUROPE, s.r.o.  nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

11. Ochrana osobných dát

11.1 Spoločnosť GEOREN EUROPE, s.r.o.  sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

 

11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

 

11.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

Copyright 2018 - 2023 © Váš bezpečný obchodík